CÔNG VĂN 29259 /CCT-TTHT (30/12/2015)

Nộp thuế điện tử:
 
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀNG MAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

 
Số : 29259  /CCT-TTHT
V/v: Nộp thuế điện tử
Hoàng Mai, ngày  30  tháng 12  năm 2015

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn Quận
 
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2015 - 2016.
Căn cứ công văn số 8271/UBND-KT ngày 19/11/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử.
Nộp thuế điện tử là dịch vụ công trực tuyến được Chi cục thuế quận Hoàng Mai triển khai với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tiết kiệm chi phí, thời gian và đảm bảo tính chính xác, an toàn, bảo mật.

Nộp thuế điện tử có các lợi ích đối với Người nộp thuế như sau:

- Thực hiện thủ tục nộp thuế đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24h x 7 ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet. Được ngân hàng  xác nhận kết quả giao dịch ngay sau khi gửi GNT điện tử qua mạng.
- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế.
- Có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế để xem, in, tải về các thông báo, GNT điện tử đã nộp. Giám sát và quản lý giao dịch nộp thuế, theo dõi tình hình thực hiện nộp NSNN qua tài khoản.
- Được sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác của NHTM.
Hiện nay, trên 93% doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai đã đăng ký tham gia nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, số chứng từ nộp thuế và số tiền nộp Ngân sách Nhà nước bằng phương thức điện tử còn thấp ( đạt trên 40%).
Để công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Quận Hoàng Mai được triển khai có hiệu quả theo đúng  chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và UBND thành phố Hà Nội, Chi cục thuế Hoàng Mai đề  nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Quận thực hiện nộp thuế điện tử, không thực hiện nộp thuế trực tiếp tại quầy của Ngân hàng.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ số điện thoại 0436332773 để được hỗ trợ.
Chi cục thuế Hoàng Mai rất mong các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Quận nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                
- Như trên;
- UBND quận (b/c)
- Chi cục trưởng ( b/c)
- Lưu: VT, TTrHT.
KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
 
( Đã ký )
 
Nguyễn Hải Văn
Tags
5
(100%)/ 5 Sao
1 Bình chọn

Đăng ký dịch vụ

Tin liên quan

01/11/2016 08:41:10 | 0 Bình luận

SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT THUẾ TTĐB

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi,…

01/11/2016 08:16:02 | 0 Bình luận

THÔNG TƯ 193/2015/TT-BTC (24/11/2015)

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Quy định số 20912013ND-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

01/11/2016 00:25:33 | 0 Bình luận

NGHỊ ĐỊNH 16/2016/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.  

Kế toán TANO