TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN 1047/TCT-CS GIỚI THIỆU NỘI DUNG THÔNG TƯ 21/2016/TT-BTC

Ngày 16/3/2016, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 1047/TCT-CS giới thiệu nội dung Thông tư 21/2016/TT-BTC

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (SPCNHT) thuộc Danh mục SPCNHT ưu tiên phát triển trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế GTGT như sau:

Đối với người nộp thuế (NNT) là tổ chức:

+ Trường hợp có doanh thu của SPCNHT thuộc Danh mục nêu trên (không phân biệt có doanh thu trên hay dưới 50 tỷ đồng/năm) thì khai thuế theo quý.

+ Trường hợp vừa có doanh thu của SPCNHT thuộc Danh mục nêu trên vừa có doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác thì khai thuế theo quý. Nếu không khai thuế theo quý, NNT có thể lựa chọn khai thuế theo tháng và thông báo với cơ quan thuế.

Đối với NNT là cá nhân:

+ Nếu có phát sinh doanh thu của SPCNHT thuộc Danh mục nêu trên thì khai thuế theo năm và nộp thuế theo quý.

+ Nếu nộp thuế theo từng lần phát sinh, có phát sinh doanh thu của SPCNHT thuộc Danh mục nêu trên thì khai thuế, nộp thuế theo từng lần phát sinh hoặc có thể lựa chọn khai thuế, nộp thuế theo tháng.

Xem thêm tại Công văn 1047/TCT-CS ngày 16/3/2016.
Tags
0
(0%)/ 5 Sao
0 Bình chọn

Đăng ký dịch vụ

Tin liên quan

01/11/2016 08:41:10 | 0 Bình luận

SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT THUẾ TTĐB

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi,…

01/11/2016 08:16:02 | 0 Bình luận

THÔNG TƯ 193/2015/TT-BTC (24/11/2015)

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Quy định số 20912013ND-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

01/11/2016 07:54:42 | 0 Bình luận

CÔNG VĂN 29259 /CCT-TTHT (30/12/2015)

UBND thành phố Hà Nội đẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử.Nộp thuế điện tử là dịch vụ công trực tuyến được Chi cục thuế quận Hoàng Mai triển khai với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tiết kiệm chi phí, thời…

Kế toán TANO